Tel :+ 84 28 39393929 – Email : cosfa-icv.info@cosfa.co.jp

  • Tiếng Việt
  • English
Dựa trên triết lý kinh doanh Sampo Yoshi “Tốt cho người bán, tốt cho người mua và tốt cho xã hội”,
công ty Iwase Cosfa đã và đang cung cấp nguyên liệu cho ngành sức khỏe và làm đẹp kể từ năm 1931.
Chúng tôi không ngừng tìm kiếm các giải pháp sáng tạo và hữu ích để cung cấp cho quý khách hàng.

Sản phẩm

TẬP ĐOÀN IWASE COSFA

200NHÂN VIÊN
6TRUNG TÂM NGHIÊN CƯU & PHÁT TRIEN
350DOANH THU (triệu USD)
400NHÀ CUNG CÂ’P

Video giới thiệu về công ty Iwase Cosfa
Thông qua video này, chúng tôi giới thiệu về lịch sử hình thành
công ty Iwase Cosfa, triết lý quản lý, lĩnh vực kinh doanh, quản
trị doanh nghiệp và tầm nhìn của công ty. Với việc giới thiệu
môi trường làm việc và các công trình nghiên cứu, chúng tôi hy
vọng sẽ cung cấp cho quý khách hàng những thông tin rõ ràng
hơn về Iwase Cosfa và văn hóa của công ty chúng tôi.