Tel :+ 84 28 39393929 – Email : cosfa-icv.info@cosfa.co.jp

  • Tiếng Việt
  • English

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN BÁN CHUNG

Các Điều khoản và Điều kiện bán hàng chung này (“GTCS”) chi phối tất cả hoạt động bán hàng và chào bán Sản phẩm (“Sản phẩm”) được tiếp thị bởi IWASE COSFA EUROPE SAS, một công ty cổ phần đơn giản hóa có số vốn 500.000 € được đăng ký với RCS của Nanterre theo số 809 727 142, có văn phòng đăng ký tại 105, rue Anatole France 92300 Levallois Perret. (“IWASE COSFA EUROPE”), mọi đơn đặt hàng Sản phẩm từ khách hàng của IWASE COSFA EUROPE (“Người mua”) và nói chung là tất cả các mối quan hệ thương mại giữa Người mua và IWASE COSFA EUROPE. IWASE COSFA EUROPE và Bên mua sau đây được gọi chung là “Các Bên” hoặc gọi riêng là “Bên”.

GTCS này tạo thành cơ sở của mối quan hệ thương mại giữa các Bên theo quy định tại Điều L.441-6 của Bộ luật Thương mại và áp dụng không có điều kiện hoặc bảo lưu đối với tất cả giao dịch mua bán được ký kết giữa các Bên. Theo các quy định hiện hành, chúng được truyền đạt một cách có hệ thống tới bất kỳ Người mua nào yêu cầu họ cho phép họ đặt hàng với IWASE COSFA EUROPE.

IWASE COSFA EUROPE có quyền sửa đổi các GTCS này bất kỳ lúc nào với điều kiện phải thông báo trước cho Người mua (người mà những GTCS này đã được thông báo theo yêu cầu rõ ràng của họ). Các điều kiện bán hàng chung này được áp dụng bất kể điều kiện mua hàng chung của Người mua. Bất kỳ sai lệch nào so với GTCS này chỉ có thể được coi là chấp nhận nếu nó là đối tượng của thỏa thuận bằng văn bản từ IWASE COSFA EUROPE.

Thông tin được cung cấp cụ thể trong danh mục, thông báo và thang đo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin, IWASE COSFA EUROPE có thể được yêu cầu sửa đổi chúng bất kỳ lúc nào và không cần thông báo do những thay đổi về kỹ thuật hoặc điều kiện kinh tế và sẽ không được ưu tiên hơn những thông tin này trong trường hợp có mâu thuẫn giữa GTCS này và bất kỳ tài liệu nào khác có liên quan. IWASE COSFA EUROPE có quyền chuyển giao cho bên thứ ba các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng này.

Đơn đặt hàng

Mọi đơn đặt hàng Sản phẩm đều ngụ ý sự chấp nhận không thể hủy ngang và không hạn chế của Người mua đối với các GTCS này. Chúng chiếm ưu thế hơn bất kỳ tài liệu nào khác ràng buộc IWASE COSFA EUROPE với Người mua (đặc biệt đối với mọi điều kiện chung của mẫu đơn mua hàng hoặc đơn đặt hàng).

Đơn đặt hàng được hiểu là bất kỳ đơn đặt hàng bằng văn bản nào từ Người mua liên quan đến Sản phẩm. Trong trường hợp có tranh chấp, Người mua có trách nhiệm chứng minh sự tồn tại và ngày đặt hàng của mình. Cam kết miệng chỉ được IWASE COSFA EUROPE coi là hợp lệ sau khi có xác nhận bằng văn bản. Sẽ không có đơn đặt hàng nào cho Sản phẩm được xem xét nếu đơn hàng đó chưa được đặt trên tiêu đề thư của Người mua, qua email hoặc fax có chứa tài liệu tham khảo của Người mua. Đơn đặt hàng chắc chắn và cuối cùng sau khi IWASE COSFA EUROPE nhận được. Lợi ích của đơn đặt hàng mang tính cá nhân đối với Người mua và không thể được chuyển nhượng nếu không có sự đồng ý rõ ràng của IWASE COSFA EUROPE.

Để hợp đồng mua bán được hình thành, mọi đơn đặt hàng phải được IWASE COSFA EUROPE chấp nhận bằng văn bản. Tuy nhiên, đơn đặt hàng sẽ được coi là đã được chấp nhận nếu không có văn bản từ chối của IWASE COSFA EUROPE trong vòng mười (10) ngày làm việc sau khi đặt hàng hoặc trong trường hợp giao hàng. Theo IWASE COSFA EUROPE, nếu một đơn đặt hàng có đặc điểm bất thường và đặc biệt là rủi ro tài chính quá mức hoặc đến từ Người mua đã không hoàn thành tất cả các nghĩa vụ của mình do hoạt động kinh doanh trước đó hoặc người đã thể hiện hành vi không công bằng của IWASE COSFA EUROPE hoặc hành vi trái với thông lệ thương mại, IWASE COSFA EUROPE có quyền từ chối hoặc tùy theo quyết định của mình, chấp nhận việc áp dụng các điều kiện cụ thể mà IWASE COSFA EUROPE cho là phù hợp với tình huống.

Trừ khi có quy định rõ ràng khác bằng văn bản, IWASE COSFA EUROPE có quyền thu hồi việc chấp nhận đơn hàng trong trường hợp có thay đổi về quy định (có hiệu lực vào ngày chấp nhận đơn hàng) ảnh hưởng đến các điều kiện thực hiện đơn hàng chẳng hạn như cụ thể – không có danh sách đầy đủ này – sửa đổi tỷ giá hối đoái, thuế nội bộ hoặc bên ngoài như thuế, số tiền bồi thường, thuế cân bằng, thuế hải quan, các yếu tố di chuyển hoặc chống bán phá giá, v.v.), cũng như trong trường hợp sửa đổi chế độ hải quan của Pháp hoặc nước ngoài.
Không có giao dịch mua bán nào đã được IWASE COSFA EUROPE chấp nhận (bằng văn bản hoặc ngầm) có thể bị Người mua hủy bỏ, giao dịch này không có quyền rút lui. Nếu Người mua tiếp tục hủy, giá sẽ vẫn hoàn toàn do IWASE COSFA EUROPE, đơn vị có quyền yêu cầu bổ sung về việc bồi thường thiệt hại.

Giá

Giá là giá ròng và chưa bao gồm thuế. Chúng bao gồm vận chuyển, phí hải quan và bảo hiểm có thể có theo Incoterm và số lượng đặt hàng tối thiểu được xác định trong ưu đãi thuế quan. Giá đưa ra bằng miệng chỉ mang tính biểu thị và công ty IWASE COSFA EUROPE chỉ cam kết chắc chắn đối với những người đã được xác nhận bằng văn bản. Giá này là cố định và không thể thay đổi trong thời gian hiệu lực.

Không được giảm giá hoặc giảm giá trong trường hợp thanh toán sớm.

Các điều kiện về giá đặc biệt có thể được áp dụng tùy thuộc vào các đặc điểm cụ thể mà Bên mua yêu cầu liên quan đến, cụ thể là các điều khoản và điều kiện giao hàng hoặc các điều khoản và điều kiện thanh toán. Sau đó, một đề nghị thương mại cụ thể sẽ được Nhà cung cấp gửi đến Người mua.

IWASE COSFA EUROPE có quyền đơn phương sửa đổi giá của Sản phẩm bất cứ lúc nào, mọi sửa đổi về giá sẽ được áp dụng ngay lập tức, với điều kiện phải thông báo trước cho Người mua.

Sửa đổi hoặc hủy đơn hàng

Không có sự hủy bỏ và hoặc sửa đổi đơn đặt hàng của người mua sau khi IWase Cosfa Europe chấp nhận. Trong trường hợp hủy bỏ vì lý do bất khả kháng, bất kỳ khoản tiền gửi hoặc thanh toán sớm nào sẽ tự động được IWase Cosfa Europe mua lại và có thể không làm tăng bất kỳ khoản hoàn trả nào.

Các sản phẩm

IWASE COSFA EUROPE và/hoặc các nhà cung cấp của nó có thể, tuân theo các quy định hiện hành, thực hiện bất kỳ sửa đổi nào đối với Sản phẩm được coi là hữu ích hoặc cần thiết.
Trong trường hợp người mua coi bất kỳ thông số kỹ thuật hoặc yếu tố nào liên quan đến Sản phẩm là quan trọng thì người mua phải nhận được xác nhận bằng văn bản và có chữ ký về việc chấp nhận yếu tố nói trên cho đơn đặt hàng – chậm nhất là vào ngày ký đơn đặt hàng – bởi một đại diện được ủy quyền hợp pháp của IWASE COSFA CHÂU ÂU.
Người mua hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc quản lý ngày hết hạn của Sản phẩm và trong mọi trường hợp không thể chống lại IWASE COSFA EUROPE trên bất kỳ cơ sở nào và vì bất kỳ lý do hoặc thời gian nào do việc quản lý ngày hết hạn của Sản phẩm. .

Vận chuyển

Trong trường hợp sản phẩm không được bán theo DDP / DDU Incoterm, Người mua thừa nhận rằng người vận chuyển do Người mua chỉ định chịu trách nhiệm thực hiện việc giao hàng, IWASE COSFA EUROPE được coi là đã hoàn thành nghĩa vụ giao hàng của mình sau khi Các sản phẩm được đặt hàng đã được giao cho người vận chuyển và họ đã chấp nhận chúng một cách không chút dè dặt. Do đó, Người mua không có quyền yêu cầu bảo đảm đối với IWASE COSFA EUROPE trong trường hợp không giao Sản phẩm đã đặt hàng hoặc có bất kỳ hư hỏng nào xảy ra trong quá trình vận chuyển hoặc dỡ hàng.

Thời gian giao hàng được IWASE COSFA EUROPE thông báo cho Người mua chỉ là thông báo và không mang tính chính thức. IWASE COSFA EUROPE sẽ nỗ lực hết sức để tuân thủ các quy định này, tùy thuộc vào việc Người mua tuân thủ các điều khoản thanh toán và nói chung với các nghĩa vụ của mình theo GTCS này. Sự chậm trễ trong thời gian giao hàng không thể dẫn đến: hủy đơn hàng, phạt, bồi thường, thiệt hại, trả lại số tiền đã trả, từ chối nhận Sản phẩm, giải quyết các đơn hàng đang thực hiện hoặc Người mua không thanh toán số tiền do IWASE COSFA EUROPE . Thời gian giao hàng được các bên thỏa thuận sẽ tự động bị đình chỉ bởi bất kỳ sự kiện nào nằm ngoài tầm kiểm soát của IWASE COSFA EUROPE và do đó dẫn đến việc giao hàng bị trì hoãn (chẳng hạn như ngừng sản xuất, thiếu thiết bị, nguyên liệu thô hoặc lực lượng lao động, việc cung cấp không kịp thời). nguyên liệu và bộ phận được đặt hàng từ các nhà cung cấp của chúng tôi, hạn chế giấy phép nhập khẩu, kiểm soát hải quan, v.v.) và đều là các trường hợp bất khả kháng cho phép đình chỉ và/hoặc trì hoãn việc thực hiện đơn đặt hàng. IWASE COSFA EUROPE sẽ thông báo cho Người mua về các trường hợp và sự kiện được liệt kê ở trên ngay khi chúng xảy ra.

Nếu Người mua từ chối nhận đơn đặt hàng, IWASE COSFA EUROPE có quyền đặt và giữ Sản phẩm trong kho do IWASE COSFA EUROPE lựa chọn với chi phí do Người mua chịu và yêu cầu hoàn lại các chi phí liên quan. được thanh toán ngay khi nhận được hóa đơn. Nếu, trong khoảng thời gian tối đa một tuần sau ngày có hàng, Người mua từ chối nhận hàng, IWASE COSFA EUROPE có quyền chấm dứt hợp đồng và/hoặc bán lại Sản phẩm và yêu cầu Người mua khoản chênh lệch giữa giá được lập hóa đơn cho Người mua và giá bán lại của Sản phẩm, cũng như mọi chi phí liên quan đến việc lưu trữ, bảo quản, vận chuyển Sản phẩm và chấm dứt của Người mua mà không ảnh hưởng đến bất kỳ hành động bồi thường nào mà IWASE COSFA EUROPE có thể mang lại.

Tất cả doanh số bán hàng của chúng tôi được hiểu là trọng lượng và chất lượng được đề cập trong bảng thông số kỹ thuật, do đó, trong trường hợp bị hư hỏng hoặc thiếu trọng lượng hoặc bao bì khi giao hàng đến, người nhận có trách nhiệm đặt chỗ trực tiếp cho người vận chuyển và xác nhận chúng bằng thư bảo đảm có xác nhận đã nhận trong vòng bốn mươi tám giờ kể từ ngày nhận.

IWASE COSFA EUROPE sẽ có quyền tạm dừng thực hiện đơn hàng trong các trường hợp sau:
– Không tuân thủ các điều khoản thanh toán của Bên mua, Bên mua không cung cấp thông tin kịp thời.
– Bất khả kháng (Điều 1218 Bộ luật Dân sự), thiên tai hoặc bất kỳ sự kiện ngẫu nhiên nào không liên quan đến IWASE COSFA EUROPE, những trường hợp sau đây được đặc biệt xem xét trong quan hệ giữa các bên: đình công toàn bộ hoặc một phần bởi nhân viên công ty bên bán hoặc bất kỳ công ty nào khác mà chúng tôi đặt hàng, gián đoạn toàn bộ hoặc một phần việc vận chuyển, đóng cửa, dịch bệnh, nguyên liệu thô hoặc phụ trợ hết hạn, các trở ngại do các quy định của cơ quan có thẩm quyền về phân phối năng lượng, nhập khẩu, phụ tải hoặc quy định kinh tế nội bộ, hỏa hoạn, lũ lụt, bạo loạn, v.v. liệu điều đó có thể lường trước được hay không.

Việc giao hàng được coi là thực hiện theo đơn đặt hàng của Bên Mua khi chênh lệch giữa số lượng hàng đặt và số lượng hàng giao nhỏ hơn hoặc bằng 1,5%. Nếu Người mua không đề xuất thông số kỹ thuật nào trong đơn đặt hàng của mình và được IWASE COSFA EUROPE chấp nhận thì đặc điểm của Sản phẩm được bán là những đặc điểm xuất hiện trong thông số kỹ thuật của IWASE COSFA EUROPE.

Kiểm soát chất lượng sản phẩm

Tất cả doanh số bán hàng của chúng tôi được hiểu là trọng lượng và chất lượng được đề cập trong bảng thông số kỹ thuật.

Trách nhiệm của Người mua là kiểm tra Sản phẩm nhận được cũng như kiểm soát số lượng và chất lượng của Sản phẩm theo thông số kỹ thuật của Sản phẩm.
Mọi khiếu nại liên quan đến khiếm khuyết của Sản phẩm hoặc sự thiếu chính xác về số lượng hoặc tham chiếu phải được gửi bằng văn bản tới IWASE COSFA EUROPE trong vòng hai (2) ngày làm việc kể từ khi nhận Sản phẩm. Trong trường hợp không có khiếu nại trong khung thời gian đã thỏa thuận, việc giao hàng sẽ cấu thành sự chấp nhận sản phẩm.

Trong trường hợp xảy ra vấn đề liên quan đến chất lượng Sản phẩm, Sản phẩm có thể được trả lại về IWASE COSFA EUROPE khi đáp ứng các điều kiện dưới đây:
– Xác nhận khiếu nại bằng thư bảo đảm kèm theo xác nhận đã nhận được IWASE COSFA EUROPE trong vòng năm (5) ngày làm việc kể từ ngày giao hàng,
– Người mua phải nêu rõ lý do chính xác cho việc trả lại hàng
– Người mua phải thực hiện đúng quy trình được mô tả trong bài viết “ĐẢM BẢO” dưới đây
– Việc hoàn trả phải được thực hiện đến địa chỉ do IWASE COSFA EUROPE chỉ định trong bao bì gốc, đầy đủ và trong tình trạng hoàn hảo, do Người mua chịu chi phí.
– Sản phẩm không được bị hư hỏng vì bất kỳ lý do gì (chẳng hạn như đặc biệt trong quá trình bảo quản và kiểm soát, Sản phẩm không được bị biến dạng sau khi giao hàng)

Ngay cả trong trường hợp khiếu nại được IWASE COSFA EUROPE công nhận là hợp lý vì thiếu thông số kỹ thuật, Sản phẩm không thể được lấy lại nếu không có sự đồng ý trước của IWASE COSFA EUROPE. Trong trường hợp khiếu nại được IWASE COSFA EUROPE công nhận là hợp lý, một ghi chú tín dụng tương ứng với tổng giá của Sản phẩm vi phạm hoặc Sản phẩm thay thế sẽ được thiết lập. Không thể sử dụng giấy báo có làm cái cớ để từ chối thanh toán hóa đơn trước đó.

Các khiếu nại và / hoặc trả lại không tuân thủ quy trình được mô tả ở trên sẽ bị phạt bằng việc Bên mua phải chịu tổn thất rõ ràng đối với số tiền trả trước mà họ đã trả. Khiếu nại của Bên mua theo các điều kiện và theo quy trình được mô tả trong GTCS này không làm đình chỉ nghĩa vụ thanh toán của Bên mua đối với Sản phẩm liên quan.

Bảo đảm

Sản phẩm được bán được coi là tuân thủ các thông số kỹ thuật đã thông báo cho Người mua. Các đặc tính kỹ thuật của Sản phẩm chủ yếu nhằm mục đích thông báo cho Người mua và không được coi là đầy đủ. Sản phẩm được bảo hành trong một khoảng thời gian cụ thể, trong giới hạn được nêu dưới đây. Bảo hành này không bao gồm bảo hành đối với các lỗi tiềm ẩn, ngoại trừ các lỗi mà IWASE COSFA EUROPE lẽ ra đã biết.

Bảo hành được giới hạn ở việc thay thế hoặc hoàn trả sản phẩm được IWASE COSFA EUROPE công nhận là bị lỗi, không bao gồm bất kỳ dịch vụ nào khác hoặc bất kỳ khoản bồi thường nào. Để được chấp nhận, mọi khiếu nại phải được lập thành văn bản và xác định chính xác các khiếm khuyết được đề cập. Bên mua phải cho phép IWASE COSFA EUROPE (hoặc theo yêu cầu của IWASE COSFA EUROPE đối với nhà cung cấp của mình hoặc bất kỳ đại lý nào được IWASE COSFA EUROPE ủy quyền rõ ràng) bất kỳ cơ sở nào phát hiện các khiếm khuyết và khắc phục chúng. IWASE COSFA EUROPE sẽ không phản hồi khiếu nại của Người mua về tất cả hoặc một phần Sản phẩm, vì bất kỳ lý do gì, nếu giá trị của khiếu nại này không được IWASE COSFA EUROPE công nhận rõ ràng bằng văn bản. Khiếu nại của Bên mua không cho phép Bên mua tạm dừng hoặc trì hoãn thanh toán dưới bất kỳ hình thức nào.

IWASE COSFA EUROPE không thể đảm bảo tính phù hợp của Sản phẩm cho mục đích sử dụng không phải mỹ phẩm hoặc mục đích sử dụng mà IWASE COSFA EUROPE [hoặc nhà cung cấp của nó] tư vấn và xuất hiện, nếu có, trên bảng dữ liệu an toàn và do đó IWASE COSFA EUROPE không thể được giữ lại chịu trách nhiệm về hậu quả của việc sử dụng không đúng hoặc sử dụng không phù hợp với sự thận trọng và thông lệ. Trừ khi được IWASE COSFA EUROPE quy định rõ ràng và xác nhận bằng văn bản, như được chỉ định trong GTCS này, do đó, Người mua phải tự đảm bảo về tính tương thích của Sản phẩm với mục đích sử dụng mà họ mong muốn. Về vấn đề này, Bên mua có nghĩa vụ tuân thủ tất cả các biện pháp cụ thể để đảm bảo bảo vệ các quy định, sức khỏe, an toàn và/hoặc môi trường xuất hiện, nếu có, trong bảng dữ liệu an toàn và/hoặc bất kỳ hướng dẫn nào đi kèm.

Người mua sẽ chịu trách nhiệm xác định các điều kiện sử dụng và độ an toàn của Sản phẩm của chúng tôi và sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về những hậu quả gây thiệt hại do chúng gây ra. IWASE COSFA EUROPE từ chối mọi trách nhiệm pháp lý và Người mua từ bỏ mọi quyền truy đòi nếu xảy ra tai nạn hoặc thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp do sử dụng sai Sản phẩm đã bán. IWASE COSFA EUROPE không đảm bảo việc sử dụng không đúng cách hoặc điều kiện bảo quản không phù hợp. Do đó, bất kỳ bảo hành nào đều bị loại trừ trong trường hợp Bên mua sử dụng sai mục đích, sơ suất hoặc thiếu bảo trì, chẳng hạn như trong trường hợp hàng hóa bị hao mòn thông thường hoặc do trường hợp bất khả kháng.

Trách nhiệm

Trong trường hợp IWASE COSFA EUROPE không thực hiện hoặc vi phạm toàn bộ hoặc một phần nghĩa vụ của mình theo các điều khoản của GTCS này, trách nhiệm pháp lý của IWASE COSFA EUROPE sẽ được giới hạn ở thiệt hại duy nhất và/hoặc thiệt hại trực tiếp mà IWASE COSFA EUROPE phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. , đặc biệt và không có danh sách đầy đủ này: mất lợi nhuận và tổn thất hoạt động, mất khả năng sử dụng, cái gọi là hư hỏng hình ảnh, thu hồi Sản phẩm hiện có trên thị trường, tăng chi phí và chi phí, bao gồm chi phí hoặc thanh toán các thiệt hại mà Bên mua phải gánh chịu do việc không thực hiện hoặc vi phạm đó. Điều khoản này sẽ không loại trừ việc đặt câu hỏi về trách nhiệm pháp lý của IWASE COSFA EUROPE đối với lỗi trong trường hợp thương tích cơ thể đã được chứng minh mà IWASE COSFA EUROPE sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.

IWASE COSFA EUROPE không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào bao gồm mất sản xuất hoặc mất lợi nhuận có thể xảy ra do Người mua không tuân thủ luật pháp hiện hành điều chỉnh Sản phẩm, khả năng thích ứng kém hoặc do bất kỳ việc sử dụng Sản phẩm bị lỗi hoặc vì bất kỳ nguyên nhân nào khác.

Người mua cam kết bồi thường, giữ cho IWASE COSFA EUROPE không bị tổn hại trước mọi hành động, khiếu nại và/hoặc trách nhiệm pháp lý liên quan đến mọi khiếu nại, chi phí hoặc thiệt hại, đặc biệt là do việc sử dụng Sản phẩm một cách bất thường, không đúng cách hoặc không tuân thủ, bất kỳ hành vi vi phạm nào đối với Sản phẩm. GTCS này hoặc bất kỳ lỗi, sơ suất hoặc thiếu sót nào của Bên mua, bao gồm cụ thể nhưng không giới hạn ở việc bảo quản Sản phẩm trong điều kiện không thích hợp, việc sử dụng Sản phẩm trong các điều kiện hoặc cho các mục đích khác với mục đích dự kiến.

Sự chi trả

Trong trường hợp không mở tài khoản khách hàng, mọi giao hàng sẽ phải chịu thanh toán bằng tiền mặt khi thu tiền sản phẩm hoặc sẽ được thực hiện để hoàn trả. Để mở tài khoản khách hàng, người mua phải cung cấp cho IWase Cosfa Europe tệp mở tài khoản được hoàn thành và ký bởi một người được ủy quyền để ràng buộc người mua, kèm theo báo cáo nhận dạng ngân hàng (RIB) của ngân hàng giải quyết.

Các điều kiện thanh toán được chỉ ra trên giá cung cấp hoặc xác nhận nhận đơn đặt hàng do IWase Cosfa Châu Âu ban hành chỉ là hợp lệ và thời hạn thanh toán trong mọi trường hợp có thể không lớn hơn 45 ngày cuối tháng hoặc 60 ngày kể từ ngày thanh toán, ngày của ngày Vấn đề của hóa đơn, theo các quy định của Điều L441-10 của Bộ luật Thương mại Pháp. Sự chấp nhận của IWase Cosfa Châu Âu về các điều khoản thanh toán khác nhau không thể xúc phạm các điều khoản khác của các điều kiện bán hàng chung này, đặc biệt là Điều khoản quyền tài phán và việc giữ lại mệnh đề Tiêu đề.
Không được giảm giá trong trường hợp thanh toán trước ngày đáo hạn.

Sau khi phân bổ khoản vay, trong trường hợp suy giảm tình hình tài chính của người mua, được chứng minh bằng các tài liệu kế toán và tài chính của nó hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào khác chứng minh sự suy giảm này, IWase Cosfa Europe có quyền yêu cầu thanh toán trước hoặc thanh toán bằng tiền mặt hoặc thanh toán bằng tiền mặt hoặc thanh toán tiền mặt đảm bảo cho các đơn đặt hàng đang chờ xử lý hoặc tương lai. IWase Cosfa Europe có thể, nếu nó thấy phù hợp, trong trường hợp xảy ra sự cố hoặc thanh toán trễ, đình chỉ hoặc hủy bỏ các đơn đặt hàng đang chờ xử lý hoặc trong tương lai, mặc dù có bất kỳ thỏa thuận nào trước đó và không ảnh hưởng đến bất kỳ biện pháp khắc phục nào khác.

Thanh toán được coi là đã được thực hiện khi IWase Cosfa Europe có đầy đủ và không thể hủy bỏ tiền. Do đó, việc giao séc không cấu thành thanh toán theo nghĩa của các GTC này, chỉ có bộ sưu tập thực tế và cuối cùng của nó vào tài khoản IWase Cosfa Europe sẽ được thanh toán. Trong trường hợp lô hàng một phần, hóa đơn phải được trả khi và khi giao hàng được thực hiện mà không chờ đợi đơn đặt hàng được thỏa mãn hoàn toàn.

Việc không thanh toán một hóa đơn trước ngày đến hạn, kể cả trong trường hợp giao hàng một phần, sẽ tự động và không cần thông báo trước sẽ dẫn đến những hậu quả sau:
– Việc thanh toán ngay các khoản còn lại đến hạn và/hoặc các hoá đơn chưa đến hạn thanh toán theo đúng thời hạn nêu trên, đồng thời áp dụng mức phạt chậm nộp là 10% và bồi thường một lần cho chi phí thu hồi. ” số tiền € 40 (Điều L441-10 II của Bộ luật Thương mại Pháp)
– Trách nhiệm pháp lý, như một điều khoản phạt, về khoản bồi thường một lần bằng 15% số tiền còn lại mà Bên mua phải trả theo hợp đồng này vào ngày vi phạm được ghi nhận, tối thiểu là € 150.
– Thanh toán mọi khoản phí ngân hàng, phí kháng nghị cũng như tem cho hối phiếu phát hành khi hối phiếu không được tôn trọng.
– IWASE COSFA EUROPE có quyền đình chỉ hoặc hủy bỏ mà không bồi thường việc thực hiện hợp đồng, đơn đặt hàng hoặc hợp đồng đang được thực hiện nếu thấy phù hợp mà không ảnh hưởng đến tất cả các biện pháp khắc phục khác. Việc thanh toán tất cả các chi phí và phí cho sự can thiệp của luật sư, thừa phát lại hoặc công ty thu nợ và mọi chi phí pháp lý phát sinh để thu hồi số tiền đến hạn sẽ được tính cho Bên mua mà Bên mua không thể phản đối.

Việc không thanh toán đúng hạn sẽ dẫn đến việc phải thi hành toàn bộ khoản nợ, tám (8) ngày làm việc sau khi gửi thông báo chính thức bằng thư bảo đảm kèm theo xác nhận đã nhận. Ngoài ra, các khoản phí hoặc khoản phí ngân hàng mà IWASE COSFA EUROPE sẽ phải chịu do việc trì hoãn thời hạn có thể được chuyển cho Người mua.

IWASE COSFA EUROPE cũng có quyền yêu cầu, theo yêu cầu đơn giản, việc hoàn trả các chi phí và khoản giải ngân cho việc thu hồi mà IWASE COSFA EUROPE phải nộp trong trường hợp thu hồi giá bằng biện pháp tư pháp hoặc bằng bất kỳ biện pháp nào khác, chi phí và khoản giải ngân sẽ được thanh toán ngay lập tức với số tiền lớn hơn mức bồi thường cố định cho chi phí khắc phục.

IWASE COSFA EUROPE may also automatically and without formality suspend the execution of orders in progress, proceed to any compensation measure with any remaining sums due to the Purchaser, require payment in cash when ordering and / or the constitution of guarantees. The refusal to comply with them authorizes IWASE COSFA EUROPE to cancel all or part of the orders in progress, without penalty of any kind for the Buyer, and to consider the surplus of the order or the following orders as being automatically terminated, without the need for formal notice and without prejudice to his rights to compensation.

In the event of death, protest, dissolution of company, transfer or cessation of trade, cessation of payment by the Buyer, IWASE COSFA EUROPE reserves the right to terminate the performance of contracts, orders or contracts in progress with or without damage and interest for his benefit. The delivered goods become unavailable, the Buyer will not be able to transform or resell them, any prior authorization automatically ceases to apply.

Sự kiện bất khả kháng/sự kiện ngẫu nhiên

In the event of force majeure or fortuitous event, IWASE COSFA EUROPE will notify the Purchaser with a writing, in particular by email, as soon as possible of the occurrence of the force majeure event or fortuitous event, all obligations of IWASE COSFA EUROPE resulting from the contract binding IWASE COSFA EUROPE to the Purchaser being then automatically suspended (without compensation for the Purchaser), from the date of occurrence of the event.

If the event were to last more than thirty (30) calendar days from the date of its occurrence, the sales contract concluded between IWASE COSFA EUROPE and the Buyer may be unilaterally terminated by IWASE COSFA EUROPE by any written means, without the Purchaser being able to claim the award of damages or any other form of compensation or penalty for any reason whatsoever.

In particular, the following are assimilated to cases of force majeure / fortuitous events: strikes, including strikes by all or part of the staff of IWASE COSFA EUROPE or of its suppliers, carriers or other usual agents, fire , flood, war, production stoppages due to fortuitous breakdowns, the impossibility of being supplied, the shortage of raw materials, epidemics, embargoes or any other event beyond the control of IWASE COSFA EUROPE resulting in partial or total failure of IWASE COSFA EUROPE, its suppliers and / or subcontractors.

Luật áp dụng và thẩm quyền

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, các bên sẽ tìm cách giải quyết bằng thương lượng. Trong trường hợp không có giải pháp thân thiện như vậy trong tháng kể từ khi bắt đầu tranh chấp, không có thỏa thuận rõ ràng và bất kể có quy định nào trái ngược với bất kỳ đạo luật nào khác có thể áp dụng hoặc ràng buộc các Bên, luật pháp của Pháp sẽ là luật duy nhất được áp dụng. và nó được trao quyền tài phán độc quyền cho Tòa án Thương mại Nanterre, bất kể địa điểm giao hàng và phương thức thanh toán, ngay cả trong trường hợp thủ tục tố tụng tóm tắt, yêu cầu ngẫu nhiên, kháng cáo bảo lãnh hoặc nhiều bị đơn, Vấn đề và việc chấp nhận hóa đơn trao đổi không cấu thành sự thay đổi hoặc xúc phạm quyền tài phán này. Trong trường hợp Người mua bị các bên thứ ba kiện trước một tòa án khác, Người mua ngay lập tức từ bỏ việc gọi IWASE COSFA EUROPE như một sự bảo đảm trước bất kỳ tòa án nào ngoài Tòa án Thương mại Nanterre.

Bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến tài liệu này, đặc biệt là liên quan đến việc giải thích, tính hợp lệ, khả năng thực thi, mức độ phổ biến, việc thực hiện và chấm dứt cũng như việc bán hàng mà tài liệu này quản lý, đều phải tuân theo luật pháp của Pháp. Trách nhiệm duy nhất của Người mua là đảm bảo rằng việc bán lại Sản phẩm không vi phạm các quy tắc hoặc tiêu chuẩn của các quốc gia đến khác.

Những điều kiện bán hàng chung này được thiết lập bằng tiếng Pháp. Chỉ phiên bản này sẽ chiếm ưu thế trong trường hợp có tranh chấp.

Duy trì quyền sở hữu và chuyển giao rủi ro

Theo thỏa thuận rõ ràng, Sản phẩm được cung cấp sẽ vẫn là tài sản của IWASE COSFA EUROPE cho đến ngày cuối cùng thanh toán đầy đủ giá trị được coi là trên hóa đơn ngay khi IWASE COSFA EUROPE có đủ tiền, VAT hiện hành (thuế giá trị gia tăng) và tất cả các phụ kiện liên quan, chẳng hạn như lãi chậm trả. Trong trường hợp Người mua không thanh toán toàn bộ hoặc một phần giá, IWASE COSFA EUROPE có quyền yêu cầu trả lại toàn bộ hoặc một phần Sản phẩm đã giao, ngay cả khi chúng nằm trong tay người mua phụ hoặc đã được chuyển đổi hoặc kết hợp với hàng hóa khác. Nếu Người mua là đối tượng của việc tổ chức lại hoặc thanh lý bắt buộc, IWASE COSFA EUROPE có quyền yêu cầu bồi thường trong bối cảnh tố tụng tập thể đối với hàng hóa đã bán và vẫn chưa được thanh toán.

Trong trường hợp Sản phẩm (và/hoặc bao bì của chúng) biến mất hoàn toàn hoặc một phần hoặc bị thay đổi về chất lượng, hư hỏng, giảm số lượng tại thời điểm IWASE COSFA EUROPE yêu cầu thu hồi hoặc trước đó giữa yêu cầu bồi thường và bồi thường hiệu quả cho IWASE COSFA EUROPE, IWASE COSFA EUROPE có quyền yêu cầu bồi thường.

Bất chấp các quy định nêu trên, việc chuyển giao rủi ro xảy ra khi Sản phẩm được IWASE COSFA EUROPE bàn giao cho nhà vận chuyển. Do đó, trong mọi trường hợp, trách nhiệm của IWASE COSFA EUROPE không thể bị nghi ngờ đối với các sự việc xảy ra trong quá trình vận chuyển và/hoặc dỡ hàng, chẳng hạn như phá hủy, hư hỏng, mất mát hoặc trộm cắp, ngay cả khi IWASE COSFA EUROPE đã chọn nhà vận chuyển. .

Bảo mật

Bên mua cam kết tôn trọng tất cả các quyền sở hữu trí tuệ của IWASE COSFA EUROPE và của các nhà cung cấp mà Bên mua tuyên bố là hoàn toàn biết và chỉ sử dụng chúng cho những mục đích thực sự cần thiết và thiết yếu cho việc thực hiện hợp đồng và trong suốt thời gian của hợp đồng. hợp đồng.

Đặc biệt, do việc đặt và/hoặc nhận đơn đặt hàng, Người mua không phải là người nắm giữ bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào liên quan đến Sản phẩm, ảnh, phương tiện và/hoặc tài liệu kỹ thuật, được IWASE COSFA giao trực tiếp hoặc gián tiếp. CHÂU ÂU cho người mua.

Trong bất kỳ trường hợp nào và vì bất kỳ lý do gì, Người mua không được sửa đổi các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Sản phẩm, ảnh, phương tiện và/hoặc tài liệu kỹ thuật do IWASE COSFA EUROPE cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp cho Người mua, cũng như không yêu cầu hoặc không nhận được sự bảo vệ pháp lý nào đối với bất kỳ yếu tố nào thuộc bất kỳ tính chất nào liên quan đến Sản phẩm, ảnh, phương tiện và/hoặc tài liệu kỹ thuật, được IWASE COSFA EUROPE cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp cho Người mua và đặc biệt là để có được giấy phép hoặc cấp giấy phép phụ liên quan đến Các sản phẩm không có sự đồng ý trước và rõ ràng của đại diện được ủy quyền hợp pháp của IWASE COSFA EUROPE.

Người mua cam kết thông báo ngay cho IWASE COSFA EUROPE về bất kỳ hành động hoặc khiếu nại nào của bên thứ ba (đã được chứng minh hoặc đe dọa) mà Người mua biết được liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Sản phẩm, ảnh, phương tiện và/hoặc tài liệu kỹ thuật, được giao trực tiếp hoặc gián tiếp bởi IWASE COSFA EUROPE cho Người mua và/hoặc bất kỳ hành vi vi phạm nào của bên thứ ba đối với quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Sản phẩm, ảnh, phương tiện và/hoặc tài liệu kỹ thuật được IWASE COSFA EUROPE cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp cho Người mua và cung cấp, tại chi phí độc quyền của nó, sự hỗ trợ của nó trong các hành động pháp lý có thể được thực hiện chống lại tác giả hoặc đồng phạm của các cuộc tấn công này theo yêu cầu của IWASE COSFA EUROPE.

Người mua cam kết ngừng sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Sản phẩm, hình ảnh, phương tiện và/hoặc tài liệu kỹ thuật do IWASE COSFA EUROPE giao trực tiếp hoặc gián tiếp cho Người mua khi kết thúc hợp đồng ràng buộc anh ta với IWASE COSFA EUROPE và bất cứ lúc nào, trong thời gian hợp đồng, theo yêu cầu của IWASE COSFA EUROPE nếu IWASE COSFA EUROPE cho rằng những điều này có khả năng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của bên thứ ba.

Việc Người mua sử dụng bất kỳ thương hiệu nào khác thuộc IWASE COSFA EUROPE bị giới hạn nghiêm ngặt ở việc chỉ định các thành tựu thực hiện độc quyền và đầy đủ trong các Sản phẩm IWASE COSFA EUROPE. Hạn chế này áp dụng cho tất cả các giao tiếp bằng văn bản hoặc bằng miệng. Mọi hành vi lạm dụng sẽ bị truy tố.

Quy định đa dạng

Việc IWASE COSFA EUROPE không tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ nào được đặt ra không thể dẫn đến việc Bên mua chấm dứt ngay lập tức bất kỳ mối quan hệ nào, ví dụ, những người sẽ chấm dứt các đơn đặt hàng đang diễn ra và/hoặc khi chấm dứt việc bán Sản phẩm đã được giao.
Việc IWASE COSFA EUROPE không được áp dụng tại một thời điểm nhất định đối với bất kỳ điều khoản nào của GTCS này không thể được hiểu là sự từ bỏ quyền sử dụng sau đó đối với cùng quy định này hoặc bất kỳ quy định nào khác và vẫn không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản khác.

Bên mua cam kết khi thực hiện hoạt động của mình sẽ tuân thủ tối đa luật pháp và các văn bản khác áp dụng ở Pháp và Khu vực kinh tế Châu Âu. Nếu bất kỳ đoạn hoặc điều khoản nào của GTCS này bị coi là vô hiệu hoặc không thể thi hành thì phần còn lại của GTCS này sẽ vẫn có hiệu lực.

Các GTCS này có sẵn để truy cập miễn phí trên trang web IWASE COSFA CHÂU ÂU và được trao cho Người mua trong quá trình chào giá và sau khi xác nhận đơn đặt hàng, Người mua được coi là có kiến ​​thức và hiểu biết đầy đủ về chúng. Do đó, Người mua từ bỏ quyền dựa vào bất kỳ tài liệu mâu thuẫn nào và đặc biệt là các điều kiện mua hàng chung của chính mình.

Sở hữu trí tuệ

Bên mua đồng ý không tiết lộ trái phép thông tin bí mật liên quan đến Sản phẩm hoặc dịch vụ do Bên bán hoặc Hợp đồng cung cấp. Thông tin bí mật có nghĩa là tất cả thông tin kỹ thuật, thương mại hoặc thông tin khác dưới bất kỳ hình thức nào, bằng văn bản hoặc bằng lời nói, ngoại trừ thông tin đã hoặc sẽ được công chúng biết hoặc đã hoặc sẽ được công bố cho công chúng, bất kỳ cách nào khác ngoài việc vi phạm bởi người mua về thỏa thuận bảo mật của nó. Người mua phải đảm bảo rằng nhân viên của mình không tiết lộ thông tin bí mật cho bên thứ ba. Bên mua phải đảm bảo rằng những nhân viên có thể truy cập thông tin bí mật sẽ cam kết bảo vệ thông tin bí mật đó ở mức độ tương tự như Bên mua, theo cam kết bảo mật này.